I&S AC200Vモジュール

 AC200V-04

・日亜科学製チップを使用

・専用機器による調光も可能です